Pavla Šťastná

Diplomová práce

Výpočetní model pro sledování teploty oceli v licích pánvích

The Computational Model of Steel Temperature in Casting Ladles
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje softwarové řešení výpočetního modelu (dále jen VM) pro sledování teploty oceli v licích pánvích závodu 13 - Ocelárny, společnosti ArcelorMittal Ostrava. Cílem je jak zanalyzování stavu sledování teploty v licích pánvích v předdefinovaných stavech tavby, tak také vytvoření softwarového řešení, které vypočítá teplotu oceli a tepelné ztráty v licích pánvích a poté uživateli …více
Abstract:
This thesis describes the software solution of the calculation model (just below CM) for monitoring of the steel temperature in the ladle in the steel plant of ArcelorMittal Ostrava company. The aim is both to analyze the temperature monitoring condition in ladles in predefined states of the heat, and to create a software solution that calculates the steel temperature and heat losses in ladles, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Peterek
  • Oponent: Svatopluk Štolfa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava