Bc. Kamila Vlčková

Diplomová práce

Mediální reprezentace stárnutí a stáří: diskurzivní analýza časopisu Vlasta

Media Representation of Ageing and Old Age: the discourse analysis of Vlasta magazine
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací stárnutí a stáří v českém lifestylovém magazínu Vlasta a její proměnou v letech 1996 až 2016. Cílem práce je identifikovat dominantní diskurzivní modely stárnutí a stáří, které se nachází ve zkoumaných článcích. Teoretický rámec tvoří sociální a mediální konstrukce reality. Pomocí metody diskurzivní analýzy podle modelu Jamese Paula Geeho práce zkoumá …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the media representation of the ageing and old age in the Czech lifestyle magazine Vlasta and its transformation between 1996 and 2016. The aim of the thesis is to identify the dominant discursive models of the ageing and old age in the examined articles. The study is theoretically based on the social and media construction of the reality. Using the method of the discourse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií