Theses 

Mediální reprezentace stárnutí a stáří: diskurzivní analýza časopisu Vlasta – Bc. Kamila Vlčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Vlčková

Diplomová práce

Mediální reprezentace stárnutí a stáří: diskurzivní analýza časopisu Vlasta

Media Representation of Ageing and Old Age: the discourse analysis of Vlasta magazine

Anotace: Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací stárnutí a stáří v českém lifestylovém magazínu Vlasta a její proměnou v letech 1996 až 2016. Cílem práce je identifikovat dominantní diskurzivní modely stárnutí a stáří, které se nachází ve zkoumaných článcích. Teoretický rámec tvoří sociální a mediální konstrukce reality. Pomocí metody diskurzivní analýzy podle modelu Jamese Paula Geeho práce zkoumá dvacet osm článků za účelem odhalit strategie používané k vytváření diskurzu stárnutí a stáří v časopisu Vlasta. Výsledky analýzy poukazují na stereotypizaci, redukci stárnutí a stáří na zdravotní stav, ale také na pozvolný přechod k zobrazování stárnutí a stáří na základě konceptu aktivního stárnutí.

Abstract: The diploma thesis deals with the media representation of the ageing and old age in the Czech lifestyle magazine Vlasta and its transformation between 1996 and 2016. The aim of the thesis is to identify the dominant discursive models of the ageing and old age in the examined articles. The study is theoretically based on the social and media construction of the reality. Using the method of the discourse analysis by James Paul Gee, the thesis explores twenty-eight articles in order to reveal the strategies employed to construct the discourse of the ageing and old age in the Vlasta magazine. The results of analysis point out the stereotypisation, reduction of the image of the ageing and old age to the state of health, but they also show the slow changeover to the representation of the ageing and old age using the concept of the active ageing.

Klíčová slova: mediální reprezentace, diskurz, stárnutí, stáří, magazín Vlasta, stereotypizace, diskurzivní analýza, výzkumná práce, media representation, discourse, ageing, old age, Vlasta magazine, stereotypisation, discourse analysis, research thesis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz