Karolína Korcová

Diplomová práce

Vliv inovace výrobního cyklu zvoleného podniku na regionální životní prostředí

Influence of a Production Cycle Innovation of a Selected Company on Regional Environment
Anotace:
Ochrana životního prostředí je vážná a životně důležitá věc, nesmí být ponechána pouze na individuální zodpovědnosti soukromých subjektů, ale velmi důležitou roli hraje stát, který musí vytyčovat programy ochrany životního prostředí a musí se odborně i finančně spolupodílet na sledování a ochraně životního prostředí. Úvodní část práce popisuje stav ovzduší jak v České republice, tak v Olomouckém kraji …více
Abstract:
The environment protection is a serious and vital important thing, which can´t be depending only on individual responsibility of privat subjects. A very important role depends on the state, which has to set programm soft he environment protection and which is also technical and financial responsible for monitoring and protection of the environment. Thein production of my work describes the air both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Dušan Smolík
  • Oponent: Pavel Ogoun

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava