Miroslava Hrdinová

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje elektrické energie – větrná energie – legislativa, povolování a ekonomika staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Renewable Resources of Electric Energy - Wind Energy – Bureaucratic and Economic Implications
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o obnovitelných zdrojích elektrické energie zvláště pak o energii větru. Seznámí nás s jednotlivými druhy obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“). Následuje přehled aktuálního stavu výroby elektrické energie z OZE v ČR se zvláštním zaměřením na větrnou energii. Práce vysvětluje legislativu ČR v oblasti energetiky a umísťování a povolování staveb a zařízení pro výrobu …více
Abstract:
Bachelor work is focused on renewable sources of energy, especially wind energy. Acquaints us with different types of renewable energy sources (further on ”RES”). There is included an actual summary of energy production from RES mainly focused on wind energy. The work explains the Czech legislation on the field of energetics the placement and licensing structures and equipment for the production of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Jiří Janíček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava