Zuzana Kubíková

Diplomová práce

Pojištění podnikatelských rizik daňového poradce

Business Risks Insurance of Tax Advisor
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Pojištění podnikatelských rizik daňového poradce“ je problematika daňového poradenství v souvislosti s pojištěním jeho podnikatelských rizik. V teoretické části je práce zaměřena na vymezení činnosti daňového poradce, analýzu podnikatelských rizik v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Dále je práce zaměřena na analýzu pojištění pro daňového poradce, kde je popsán …více
Abstract:
The goal of the thesis „Business Risks Insurance of Tax Advisor“ is problems of tax consultancy in conection with a insurance his business risks. In the theoretical part thesis is concentrated on definition activity tax advisor, on analysis business risks, which relate to tax consultancy. Next, thesis is focused on analysis insurance for tax advisor,where is insurance relationship between tax advisor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Martina Krügerová
  • Oponent: Ivana Sližová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava