Jiří Vyoral

Diplomová práce

Domov důchodců s rehabilitačním i kulturním zázemím, navazující na nově vzniklý park a revitalizované nábřeží řeky Svitavy

Retirement home with Rehabilitation and cultural backgrounds, related to the newly created park and revitalized waterfront river Svitavy, Brno-Obřany
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvoření projektu architektonické studie domova důchodců v Brně Obřanech, zahrnující i návrh řešení přilehlého okolního veřejného prostoru v blízkosti ostrova na řece Svitavě Projekt založen na konverzi bývalé přádelny a zbytku nevyužívaného areálu v Brně-Obřanech na domov důchodců s rehabilitačním zázemím, který bude navazovat na nově vzniklý park a revitalizované nábřeží …více
Abstract:
The aim of my thesis is to create a project architectural study of a retirement home in Brno Obřany, including proposals for solutions surrounding the adjacent public space near the island on the river Svitava The project is based on the conversion of the former mills and the rest of the unused area in Brno-Obřany at a retirement home with a rehabilitation facilities, which will follow the newly formed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Luděk Mazurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava