Eva Křepelková

Bachelor's thesis

Recyklace nekovových odpadů

Recycling of Non-metallic Waste
Abstract:
Obsahem práce je zpracování, recyklace a využití různých druhů strusek. Úvod práce se zabývá především vznikem a chemickými a fyzikálními vlastnostmi strusek, především těch, které mají svůj původ ve výrobě železa a oceli. Dále je zaměřena na úlohu strusky při výrobě železa a oceli a postup jejího dalšího zpracování. Práce zároveň popisuje způsoby zpracování a využití strusek v různých odvětvích průmyslu …more
Abstract:
The content of work is the processing, recycling and using of different types of slag. Introduction of work deals mainly with the origin and chemical and physical properties of slag, especially those that have their origin in the manufacture of iron and steel. It is focused on the role of slag in the iron and steel production process and its further processing. The work also describes methods of processing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Miluše Hlavatá
  • Reader: Zuzana Viestová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava