Jan Kosina

Disertační práce

Aplikace nových poznatků DOE a metodika Six Sigma u výrobků, tvořených velkým počtem komponent

Application of new approaches in area of design of experiments and Six Sigma methodology for products consisting of a large number of components
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na aplikaci nových přístupů v oblasti plánovaných experimentů (DOE, design of experiments) a metodiky Six Sigma pro výrobky tvořené velkým počtem komponent. V teoretické části práce jsou podrobně představeny nejpoužívanější metody neustálého zlepšování kvality. Pozornost je věnována zejména metodice Six Sigma a její možnosti aplikace při řešení problémů. Kritickému rozboru …více
Abstract:
The dissertation focuses on application of new approaches in area of design of experiments and Six Sigma methodology for products consisiting of a large number of components. In the theoretical part are presented in detail the most used methods of continuous quality improvement. Attention is focused on the Six Sigma methodology and its potential application as problem solving method. Critical analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2016
  • Vedoucí: Josef Tošenovský
  • Oponent: Václav Legát, Martin Dudek, Alois Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava