Theses 

Literatura pro děti a mládež v prevenci vzniku závislostí – Markéta JURÁŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Markéta JURÁŠOVÁ

Master's thesis

Literatura pro děti a mládež v prevenci vzniku závislostí

Literature for children and youth in the prevention of addiction

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou závislostí v literatuře pro děti a mládež a využitím těchto knih pro cílevědomé formování hodnotových postojů dětí ve starším školním věku a adolescentů. Teoretická část práce se věnuje charakteristice období staršího školního věku dítěte a následně charakteristice další vývojové etapy dospívání - adolescenci. Jedna z kapitol teoretické části je věnována obecné charakteristice závislostí. Práce si klade za cíl zodpovědět otázku: ?Jak využít literaturu pro děti a mládež k prevenci závislostí?? K tomu, aby bylo možno odpovědět na tuto otázku, je do praktické části diplomové práce zařazena analýza vybraných titulů s problematikou závislostí a diskuse, jejímž záměrem je konfrontace analyzovaných knih s odbornou literaturou a vyvození obecných závěrů o rizikovém chování dospívající mládeže. Pro úplné vystihnutí dané problematiky následuje kapitola zaměřující se na zodpovězení dílčích cílů práce a kapitola s názornou ukázkou praktického využití problémové literatury pro děti a mládež konkrétně ve vyučovací hodině předmětu Výchova ke zdraví.

Abstract: This thesis deals with addiction in literature for children and young people andusing these books for the purposeful shaping attitudes value children in the olderschool-age children and adolescents. The theoretical part deals with the characteristics of the older school aged child and other characteristics of thedevelopmental stage of adolescence - adolescence. One chapter is devoted to the theoretical part of the general characteristics of addiction. The work aims toanswer the question: "How to use literature for children and youth to preventaddiction?? In order to be able to answer this question, it is the practical part of the work included analysis of selected titles with addiction issues and discussion, which is intended to confront the analyzed books and literature to draw general conclusions on risk behavior of adolescents. To fully capturing the isme is a charter focusing on answering the specific objectives and work with the chapterdemonstrates the practical use of the problem of literature for children and youth inparticular lesson subjekt of Health Education.

Keywords: Období staršího školního věku (prepuberta, puberta), období adolescence, závislost (drogy, alkohol, kouření, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství), primární prevence.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2012
  • Accessible from:: 3. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

JURÁŠOVÁ, Markéta. Literatura pro děti a mládež v prevenci vzniku závislostí. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 06:48, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz