Lumír Chovanec

Bakalářská práce

Automatizace nastavení serverů za pomoci NSH skriptování v prostředí BMC Server Automation

Automation Server Settings by Using NSH Scripting in the BMC Server Automation Environment
Anotace:
Tato práce vyhodnocuje význam automatizace nastavení monitoringu serverové infrastruktury. Práce předkládá způsob analýzy monitorovaných událostí a vyhodnocuje rozdíl mezi automatickým a manuálním způsobem nastavování monitoringu. V prostředí BMC Server Automation byly za pomoci skriptovacího jazyka NSH vytvořeny skripty, sloužící k univerzálnímu nastavení nové konfigurace monitoringu PATROL Agenta …více
Abstract:
This paper evaluates the significance of automated settings of the server infrastructure monitoring. A mode of analysis of monitored events is presented, and the difference between automatic and manual methods of setting the monitoring is evaluated. In a BMC Server Automation environment, the scripts were created using a NSH scripting language, which serves for universal setting of a new configuration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Richard Biječek
  • Oponent: Petr Olivka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika