Theses 

Hospodářská politika skandinávských zemí v období hospodářské krize počátku 21. století – Ing. Ria Zošiaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Ing. Ria Zošiaková

Bakalářská práce

Hospodářská politika skandinávských zemí v období hospodářské krize počátku 21. století

Economic policy of Scandinavian countries in a period of the economic crisis of early 21st century

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive analysis of the economy of the three Scandinavian countries – Denmark, Norway and Sweden – during the period before and after the outbreak of the financial crisis and also the analyses of the economic and political measures adopted by the government in reaction to the crisis. The first chapter offers a short insight into the development in United States before the outbreak of the current economic crisis and its chronological and geographical evolution. The second part focuses on the development of Scandinavian economy in the period following the World War II, the origins of the welfare state, the subsequent deregulation and the onset of the Nordic crisis. Moreover, it deals with the impact of the Nordic crisis as well as with the development of the economy and economic policy in Scandinavia in the late 90´s and in the pre-crisis years. The third part describes and analyses in greater detail the monetary and fiscal policy in individual countries since 2008 up to the present day. In the concluding part the outcome of this paper is summarized and some connections between past, current and future economic development are pointed out.

Abstract: Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza hospodárskej politiky troch škandinávskych krajín – Dánska, Nórska a Švédska – pred a počas súčasnej hospodárskej krízy a opatrení hospodárskej politiky prijatých v reakcii na ňu. Prvá časť uvádza čitateľa do problematiky finančnej krízy do jej vypuknutia v Spojených štátoch a stručne opisuje jej chronologický a geografický vývoj. Druhá časť sa venuje vývoju v Škandinávii od 2. svetovej vojny, formovaniu štátu blahobytu, následnej deregulácii a vypuknutiu tzv. Severskej krízy. Ďalej taktiež popisuje dopady tejto krízy, ako aj vývoj ekonomiky a hospodárskej politiky v Škandinávii na konci deväťdesiatych rokov a v rokoch pred aktuálnou globálnou krízou. Tretia kapitola sa venuje podrobnejšie predovšetkým monetárnej a fiškálnej politike jednotlivých krajín od roku 2008 do súčasnosti. V závere sú zhrnuté poznatky tejto práce a načrtnuté presahy hospodárskeho vývoja v minulosti na vývoj súčasný, ako aj budúci.

Klíčová slova: Dánsko, Nórsko, Švédsko, hospodárska kríza, monetárna politika, fiškálna politika, Denmark, Norway, Sweden, economic crisis, monetary policy, fiscal policy

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 00:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz