David Brus

Diplomová práce

Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR

Oxidation properties of residual coal mass of dumps in OKR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou termicky aktivních odvalů v OKR, zvláště Odvalem Heřmanice. Jsou zde představeny základní teoretické metody, aplikované metody pro Odval Heřmanice, chemicko-fyzikální vlastnosti zbytkového uhlí hlušin a ovlivňující faktory k hodnocení odvalových hmot k samovznícení. Práce se dále věnuje ověřením vzorků z Odvalu Heřmanice k náchylnosti k samovznícení metodou izotermické …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of thermally active dumps in OKR, especially of dump of the Heřmanice. There are presented basic theoretical methods, applied methods for dump of Heřmanice, chemical-physical properties of residual coal and influencing factors for the assessment of dumps masses for self-ignition. The work is also focused on verification of samples from the Heřmanice dump for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Václav Zubíček
  • Oponent: Petr Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání