David Brus

Master's thesis

Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR

Oxidation properties of residual coal mass of dumps in OKR
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou termicky aktivních odvalů v OKR, zvláště Odvalem Heřmanice. Jsou zde představeny základní teoretické metody, aplikované metody pro Odval Heřmanice, chemicko-fyzikální vlastnosti zbytkového uhlí hlušin a ovlivňující faktory k hodnocení odvalových hmot k samovznícení. Práce se dále věnuje ověřením vzorků z Odvalu Heřmanice k náchylnosti k samovznícení metodou izotermické …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of thermally active dumps in OKR, especially of dump of the Heřmanice. There are presented basic theoretical methods, applied methods for dump of Heřmanice, chemical-physical properties of residual coal and influencing factors for the assessment of dumps masses for self-ignition. The work is also focused on verification of samples from the Heřmanice dump for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2018
  • Supervisor: Václav Zubíček
  • Reader: Petr Jelínek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání