Renata Matoušková

Diplomová práce

Analýza portfolia zákazníků a návrh diferenciace vztahů k zákazníkům

Analysis of Customers Portfolio and Proposal for Differentiation of Relations to Customers
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení vztahů se zákazníky ve vybraném výrobním podniku. Každý zákazník přináší firmě jinou hodnotu a firma by měla vědět, jakou hodnotu jí který zákazník přináší. Cílem práce je analyzovat portfolio zákazníků a na základě jejího výsledku navrhnout změny přístupu k zákazníkům a doporučit metody další spolupráce. Zákazníci jsou metodou Paretovy analýzy na základě …více
Abstract:
The thesis focuses on customer relationship management in a selected manufacturing company. Every customer brings a different value to the company and the company should know what value each customer brings to it. The aim of the Study is to analyze the customers portfolio and based on its results to suggest changes in the approach to customers and recommend methods of further cooperation. Based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Pavla Macurová
  • Oponent: Kateřina Zimmermannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava