Lucie Řeháková

Bakalářská práce

Aplikace metodiky řešení problémů PMP na analýzu výskytu neshod vybraného výrobku

Application of Problem Management Process to Non-Conformances Analysis of Selected Product
Anotace:
Téma bakalářské práce: Aplikace metodiky řešení problémů PMP na analýzu výskytu neshod vybraného výrobku.Teoretická část práce obsahuje výčet nástrojů managementu jakosti, které systematicky napomáhají při řešení problematiky daného tématu. Poté následuje představení společnosti, ve které byla bakalářská práce řešena. Na tuto kapitolu navazuje popis metodiky PMP.V praktické části práce byla definována …více
Abstract:
Topic of the bachelor thesis: Application of Problem Management Process to Non-Conformances Analysis of Selected ProductThe theoretical part of the thesis enumerates the quality management tools that systematically help solve the abovementioned issue. An introduction of the company which the thesis was modelled on follows. The theoretical part is concluded by PMP methodology description.The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Darja Noskievičová
  • Oponent: Ivan Čejka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava