prof. Ing. David Vališ, Ph.D.

Disertační práce

Stochastické modely se spojitým časem a jejich aplikace (příspěvek k teorii degradace)

Stochastic models with continuous time and their applications (contribution to degradation theory)
Anotace:
Studium spolehlivosti technických systémů představuje jednu za základních aplikací matematiky a to především teorie náhodných procesů. V předložené dizertační práci se pomocí náhodných procesů zabývám modelováním jevu, který bývá obvykle nazýván degradace technického systému. V případě, kdy degradace dosáhne poprvé určité předem dané úrovně, může v systému dojít ke kvalitativním změnám. Tento okamžik …více
Abstract:
The study of technical systems dependability, mainly the theory of random processes, is one of the most essential mathematical applications. In my doctoral thesis I used the random processes to model an event usually called technical system degradation. When the degradation reaches a certain predetermined level for the first time, some qualitative changes might occur in the system. This moment is modelled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování