Hana Štědrá

Bakalářská práce

Marketing a optimální, cílená elektronická reklama v internetovém obchodě

Marketing and Optimal, Targeted Electronic Advertising in Internet Bussines
Anotace:
V předložené práci jsou zpracovány všechny důležité složky cílené elektronické reklamy a stanovena základní struktura internetového marketingu. Jednotlivé komunikační kanály internetové reklamy jsou pak podrobně popsány a srovnány s ohledem na jejich účinnost v dílčích oblastech elektronických médií. Pomocí multikriteriální analýzy jsou stěžejní typy reklamy pro potřeby elektronického obchodu porovnány …více
Abstract:
The following dissertation is based upon internet marketing structure and it works out all major subjects regarding electronic direct marketing. It describes in details independent communication channels of internet advertisement and they are set in comparison with regards to their effectiveness in separate areas of electronics media. Main types of advertisement are being rated according to chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Jaroslav Kretschmann

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava