Mgr. Olga Cermanová

Master's thesis

Země X (fiktivní dokument o neexistující zemi jako intermediální způsob tvorby)

Abstract:
Predmetem praktické diplomové práce Zeme X: fiktivní dokument o neexistující zemi jako zpusob intermediální tvorby je krátký film nazvaný Zeme X, zpracovaný formou dokumentu, který pojednává o smyšlené planete, jejím prostredí, životu a celkovém charakteru. Cílem bylo nejruznejšími zpusoby a za použití více výtvarných médií podat co nejpresvedciveji obraz planety. Teoretická cást diplomové práce obsahuje …more
Abstract:
My practical diploma thesis Planet X: fictive documental about nonexistent planet as the way of intermedia production is the short film named Planet X work out as a documentary which deals with an imaginative planet, its environment, life and general character. The aim was to reach as most as persuasively image of the planet by more various grafic and plastic media. Theoretical part of diploma thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2006
  • Supervisor: PaedDr. Josef Strubl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta