Bc. Eduard Školkay

Master's thesis

Vzťah Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozhodcovského konania

Relationship between the European Convention on Human Rights and Arbitration
Abstract:
The European Convention on Human Rights is an important international treaty with long history and rich case-law from European Court of Human Rights. Arbitration belongs to favorite subject of authors. Existing relationship between these two terms is documented only in a few publications. European Court of Human Rights has not issued any judgment, with which it would clearly define the relationship …more
Abstract:
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je významnou medzinárodnou zmluvou s dlhoročnou históriou, a bohatou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Rozhodcovské konanie taktiež patrí medzi obľúbené témy autorov. Existujúce spojenie medzi týmito dvoma pojmami je ale zdokumentované len v málo publikáciách. Európsky súd pre ľudské práva nevydal žiadny rozsudok, ktorým by dal …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta