Zdeňka Kardošová

Diplomová práce

Analýza daňových nedoplatků

Analysis for Tax Arrears
Anotace:
Předložená diplomová práce se zaobírá analýzou daňových nedoplatků s podrobným zaměřením na daňové nedoplatky ústředních finančních orgánů. Popisuje charakteristiku a funkci daní, daňový systém v České republice včetně legislativy a charakteristiky činnosti ústředních finančních orgánů. Zmiňuje se o možných variantách zvolených způsobů a postupů při vymáhání daňových nedoplatků ústředními finančními …více
Abstract:
The presented dissertation deals with the analysis of tax arrears with an elaborate focus on tax arrears of central financial authorities. It describes the characterization and function of the taxes, tax system in the Czech Republic including legislation and activity characterization of the central financial authorities. It mentions the possible variants of chosen ways and methods during the enforcement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Jana Magnusková
  • Oponent: Daniela Krausová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava