Ing. Mgr. Aneta Daehnová

Bakalářská práce

Aproximace pomocí racionálních funkcí

Rational function approximation
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji racionálním aproximacím, konkrétně pak Padéově a Čebyševově aproximaci. Cílem této práce je vysvětlit, proč při aproximaci upřednostňujeme racionální funkce před jiným typy funkcí a odvození postupů konstrukcí jednotlivých aproximací. Zaměřím se také na intervaly, ve kterých je nejvhodnější funkce aproximovat, ukážu jejich úpravu a vliv na přesnost výsledků aproximace …více
Abstract:
In this thesis I deal with rational approximation, specifically the Padé's and Čebyšev's approximation. The aim of this thesis is to explain why we prefer rational functions to other types of functions with approximations and derivation of construction methods of single approximations. I will also focus on intervals in which it is most convenient to approximate the functions and I will show their modification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma