Renáta Lorenčuková

Diplomová práce

Ochrana ovzduší v České republice a v Evropské unii

Air Protection in the Czech Republic and European Union
Anotace:
Tato práce se zabývá ochranou ovzduší na úrovni České republiky a Evropské unie. Politika na ochranu ovzduší totiž patří k prioritním oblastem péče o životní prostředí Evropské unie. Cílem diplomové práce je na základě analýzy vývoje politiky na ochranu ovzduší v EU a ČR zhodnocení dosažených výsledků v kvalitě ovzduší a vymezení hlavních faktorů, které ovlivňovaly vývoj v uplynulém období. Součástí …více
Abstract:
This thesis deals with air protection in the Czech Republic and European Union. Air protection policy is one of priority areas of environmental policy in European Union. The aim of this thesis is based on an analysis of development of air protection policy in EU and CR. So the aim is the evaluation of results, which were achieved in air quality and definition of the main factors, that influenced the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Marcella Šimíčková
  • Oponent: Lenka Prokschová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava