Petra Svobodová

Diplomová práce

Obnova katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Častotice

Renewal of Cadastre Documentation by New Mapping in Cadastre Unit Častotice
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám obnovou katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Častotice. Popisuji všechny etapy obnovy, jejichž výsledkem je digitální katastrální mapa v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Zpracování probíhalo v programu MicroGEOS Nautil, výpočty v programu Groma.
Abstract:
In my diploma thesis deals with the renewal of cadastral documentation new mapping in cadastre unit Častotice. I describe all the stages of renewal, the result is a digital cadastral map in the Datum of Uniform Trigononometric Cadastral Network. Processing takes place in the program MicroGEOS Nautil, calculations in the program Groma.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Jitka Mučková
  • Oponent: Alexandra Strohalmová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava