Michala Gawelczyková

Diplomová práce

Využití mediální komunikace v malé firmě

Use of Media Communication in Small Business
Anotace:
Cílem diplomové práce je nalézt takové prostředky mediální komunikace, kterými by se firma Tomáš Buroň – TB Computers dostala do povědomí veřejnosti. Druhá kapitola přináší definici mediální komunikace, public relations a jejich jednotlivých nástrojů. Třetí část obsahuje představení analyzované firmy se zaměřením na její předmět podnikání, vznik a vývoj, cílový trh, konkurenci a její dosavadní propagaci …více
Abstract:
The target of this diploma thesis is to find the means of media communications, which would Tomáš Buroň – TB Computers company came to the attention of the public. The second chapter provides a definition of media communications, public relations and their individual instruments. The third part contains a presentation of the analyzed company focusing on the subject of business formation and development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Tomáš Belinger

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice