Theses 

Aplikácia finančnej analýzy v podniku – Bc. Erika Brezinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Erika Brezinová

Diplomová práce

Aplikácia finančnej analýzy v podniku

Aplication of financial analysis at the firm

Abstract: The basic aim of the company is the maximum profit and growth. In order to achieve the desired objectives of the company is necessary to manage the various activities and operations factors, to manage its financial processes, which then contribute to the growth of the company, consolidating its market position and achieving a profit. Forasmuch as the company has to be economically successful, the financial analysis must be part of the complex financial management, because they provide feedback between forecasted effect of management decisions and reality. The goal of my diploma thesis is to develop a financial analysis company, which includes my theoretical knowledge obtained during study together with evaluation of company financial health from view of external user’s perspective. For evaluation of performance of an enterprise, I used the traditional methods of financial analysis and I looked at the comparison of the structure of estate for individual years. I focused on evaluation of individual ratio indicators. Although the financial analysis doesn’t answer all the questions, to which a company needs to answer, its a great benefit in the evaluation of trend in the past, in discovery issues and forecast future trends. Disclose economy of company. "Financial analysis is a medical record of company."

Abstract: Základným cieľom podniku je maximálny zisk a jeho rast. Za účelom dosiahnutia žiadaných cieľov podniku je potrebné riadiť jednotlivé činnosti a faktory fungovania podniku, riadiť jeho finančné procesy, ktoré potom prispievajú k rastu podniku, upevňovaniu jeho pozície na trhu a dosahovania zisku. Pokiaľ má byť podnik ekonomicky úspešný, finančná analýza musí byť súčasťou komplexu finančného riadenia podniku, pretože zabezpečuje spätnú väzbu medzi predpokladaným efektom riadiacich rozhodnutí a skutočnosti. Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať finančnú analýzu podniku, ktorá obsahuje moje teoretické poznatky získané štúdiom a zároveň posúdiť jej finančné zdravie z pohľadu externého užívateľa. Pri hodnotení výkonnosti podniku som použila klasické metódy finančnej analýzy a zároveň som sa zamerala na porovnanie stavu štruktúry majetku v jednotlivých rokoch. Podrobnejšie sa zaoberám vyhodnotením jednotlivých pomerových ukazovateľov. I napriek tomu , že finančná analýza neprináša odpoveď na všetky otázky, na ktoré si podnik potrebuje zodpovedať, je veľkým prínosom v hodnotení minulého vývoja, v objavení problematických oblastí a predpovedi budúceho vývoja. Odhalí hospodárenie podniku. „ Finančná analýza je chorobopisom spoločnosti.„

Klíčová slova: finančná analýza, používatelia finančnej analýzy, postup a zásady finančnej analýzy, metódy a prístupy, informačné zdroje, súvaha, účtovná závierka, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, štruktúra majetku

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Marek Vida

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz