Bc. Viera Hrabková

Diplomová práce

Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS

Income Statement in SR and in Accordance with IFRS
Abstract:
The aim of this work is to compare the national accounting system to IFRS international accounting system for reporting profit to highlight the differences in the amount and content presented income. The work contains 3 chapters, 22 tables, 17 graphs and 8 images. The first part deals with the reporting of profit in the Slovak Republic and recognition of profit or loss in accordance with international …více
Abstract:
Cieľom práce je komparovať národný účtovný systém s medzinárodným účtovným systémom IFRS v oblasti vykazovania výsledku hospodárenia s cieľom poukázať na rozdiely vo výške a obsahu prezentovaného výsledku hospodárenia. Práca obsahuje 3 kapitoly, 22 tabuliek, 17 grafov a 8 schém. Prvá časť práce sa zaoberá vykazovaním výsledku hospodárenia v Slovenskej republike a vykazovaním výsledku hospodárenia podľa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK