Theses 

Fiskální nerovnováha v ČR a její explicitní a implicitní souvislosti v letech 1995 - 2005 – Ing. Lubomír Chaloupka, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lubomír Chaloupka, Ph.D.

Disertační práce

Fiskální nerovnováha v ČR a její explicitní a implicitní souvislosti v letech 1995 - 2005

The Fiscal Imbalance in the Czech Republic and its explicit and implicit implications (in years 1995 - 2005)

Anotace: Fiskální nerovnováha sledovaná zejména prostřednictvím vládního salda a dluhu představuje jeden ze základních parametrů hodnocení a analýzy vývoje systému veřejných financí. V úvodních částech práce jsou shrnuty základní pohledy hlavních ekonomických škol na fiskální nerovnováhu a její důsledky. Dále jsou diskutovány některé otázky související s existencí měnové unie a zmiňovanou fiskální nerovnováhou. Těžiště první poloviny práce je pak soustředěno na hodnocení jednotlivých analytických nástrojů a metodických odlišností nejběžnějších standardů vládní finanční statistiky. Zároveň jsou pak tyto rozdíly ilustrovány na příkladech z České republiky. Zdůrazněn je také význam sledování a analyzování přechodu mezi tokovou a stavovou veličinou, a to jednak z pohledu konzistentnosti a integrity vykazovaných dat, ale i jako doposud poměrně opomíjeného nástroje fiskální analýzy. Prostor je věnován i v České republice aplikovaným fiskálním pravidlům a otázkám souvisejícím s definováním a zohledňováním tzv. jednorázových operací vlády. Snahou autora také bylo vytvořit určitý ilustrativní vzorek postupů využívaných členskými zeměmi EU v posledním období ke zkreslování fiskálního výkaznictví v podobě tzv. fiskálních triků. Druhá polovina práce se soustředí zejména na hodnocení dlouhodobé udržitelnosti hospodaření vlády, klasifikaci a přístupům k podmíněným závazkům a jejím širším souvislostem. Nabídnuty jsou i základní principy fiskální transparentnosti prezentované mezinárodními organizacemi. Práce se také věnuje problematice vzniku dvojkolejnosti v rámci českých veřejných financí v devadesátých letech a analýze postavení jednotlivých tzv. transformačních institucí. Zároveň je detailně popsán a analyzován systém státních záruk, který byl ve stejném období hojně využíván k překonání rozpočtového omezení vlády. V závěru práce jsou pak shrnuta hlavní rizika budoucího vývoje hospodaření vládního sektoru v ČR a jejich dopady na vývoj vládního salda a dluhu v metodice ESA 95.

Abstract: Fiscal imbalance is mainly viewed through general government balance and debt, which are supposed to be the most important parameters for evaluation and analysis of public finances system development. Main economic schools basic points of view on fiscal imbalance and its consequences are summarised in the introductory part of a paper. Additionally, selected issues on fiscal imbalance and monetary union are discussed. The first part of paper is focused on the evaluation of particular analytical instruments and methodological differences in the most common general government statistical standards. Simultaneously, these differences are illustrated on the examples for the Czech Republic. The importance of stock flow adjustment monitoring and analysing is emphasized because it is useful benchmark of reported data consistency and integrity but it is relatively omitted instrument in fiscal analysis. Fiscal rules introduced in the Czech Republic are described and commented. Issues connected with so-called government one-offs definitions, application and approaches to cyclically adjusted balance are analysed. The author also tried to collect representative sample of accounting procedures used for reported data skewing in the form of fiscal tricks by EU member states in last time period. The second half of paper is focused mainly on government economy long-term sustainability assessment, classification and approaches to contingent liabilities and their context. Fundamental principles of fiscal transparency presented by international organizations are offered in the same part of paper. Extra budgetary financing and double-track approach implemented in the Czech Republic public finances in the nineties of the last century and transformation institution status are discussed in the paper. Simultaneously, state guarantees system is described and analysed in detail. It was used abundantly in the nineties of last century and the turn of millennium for overcoming general government budget constraint. Main risks for future development of general government finances in the Czech Republic are summarised and their possible impacts on the balance and debt in the methodology ESA 95 are assessed at the end of paper.

Klíčová slova: fiskální nerovnováha, deficit, dluh, vládní sektor, vládní finanční statistika, fiskální udržitelnost, cyklické saldo, strukturální saldo, jednorázové operace, fiskální triky, implicitní a implicitní fiskální nerovnováha, podmíněné závazky, rozvaha vlády, regulace fiskálních rizik, fiskální pravidla, měnová unie, mimorozpočtové operace, transformační instituce, státní záruky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc., Ing. Milena Hořčicová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz