Theses 

Jak míra kontaktu ovlivňuje vytváření předsudků o druhých: Předsudky vůči environmentalistům – Bc. Veronika Wichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Wichová

Bakalářská práce

Jak míra kontaktu ovlivňuje vytváření předsudků o druhých: Předsudky vůči environmentalistům

How the degree of contact influences the creation of prejudices towards others: Prejudices towards environmentalists

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o předsudcích a jejich ovlivňování. V první části práce jsou vysvětleny pojmy související s předsudky, vytváření předsudku, fáze předsudku a odbourávání předsudku. Druhá část práce je věnována výzkumu, který se skládá z kvalitativní a kvantitativní části. V první části výzkumu jsou zjištěny představy, které lidé mohou mít o environmentalistech. Pro tuto část výzkumu bylo vybráno šest respondentů. V druhé části jsou pak pomocí dotazníkového šetření testovány hypotézy týkající se možných působících faktorů na dříve zjištěné představy. Kvantitativní části výzkumu se zúčastnilo 305 respondentů, kteří byli rozděleni do tří skupin podle studia. Jednalo se o studenty Právnické fakulty, Ekonomicko-správní fakulty a Environmentálních studií. Jako hlavní možný působící faktor na představy o environmentalistech byla určena náležitost ke skupině environmentalistů. V souvislosti s teoriemi o předsudcích pak byly určeny i další možné působící faktory. Testované hypotézy se potvrdily, ale souvislosti mezi působícími faktory a představami o environmentalistech se ukázaly slabší, než se předpokládalo podle teorií a předchozích výzkumů.

Abstract: This bachelor thesis deals with prejudices and their propensity to be influenced. In the first part the terms related to prejudices, creation of prejudices, phases of prejudices and elimination of prejudice are explained. The second part is devoted to the research, which consists of a qualitative and a quantitative part. The first part of the research identifies the ideas which people can have about environmentalists. Six respondents were selected for this part of the research. In the second part, the hypotheses regarding the possible effect factors on the previously identified ideas are tested by a questionnaire survey. The questionanaire was filled in by 305 respondents, who were divided into three groups according to their field of study. They were students of the Faculty of Law, Faculty of Economics and Administration, and Department of Environmental Studies. Being part of the environmentalist social group was determined to be a major factor contributing to the ideas about environmentalists. In connection with theories of prejudices other possible factors were also identified. The hypotheses that were being tested were confirmed, but the relation between the factors and the ideas of environmentalists proved to be weaker than predicted by theories and previous research.

Klíčová slova: předsudky, environmentalisté, focus group, kvaziexperiment prejudices, environmentalists, kvaziexperiment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák
  • Oponent: Mgr. Renata Svobodová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz