Hynek Mikušek

Diplomová práce

Variantní návrh konstrukce podlah bytového domu - Stavebně technologický projekt

Variant Cconstruction Design Floor Apartment Building - Construction and Technological Project
Anotace:
MIKUŠEK, H., Bc. Variantní návrh konstrukce podlah bytového domu – Stavebně technologický projekt. Diplomová práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2016. Předmětem mé diplomové práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu ve stupni pro stavební povolení, zpracování technologického postupu pro vybrané skladby vnitřních podlah …více
Abstract:
MIKUŠEK, H., Bc. Variant construction design floor apartment building – construction and technological project. Diploma thesis. Ostrava: VŠB- Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Engineering, 2016. The subject of my thesis is the preparation of project documentation apartment building in stage for building permits, processing technological process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Hana Ševčíková
  • Oponent: Štěpán Mackovík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava