Roman Lukeš

Bakalářská práce

Návrh měřicí linky pro výzkum chlazení pístového kompresoru

Design of Research Line for Piston Compressor Cooling
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem měřidly osazené měřící linky pro výzkum chlazení třístupňového pístového kompresoru, včetně potřebné měřicí techniky. V rešeršní části jsou popsány kompresory a výměníky tepla. Dále jsou v teoretické části shrnuty různé druhy měřidel teploty, tlaku, průtoku a elektrického výkonu. Podle údajů o kompresoru je v praktické části proveden výpočet potřebných parametrů kompresoru …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design of gauges fitted with research line for research of cooling of three-stage piston compressor, including the necessary measuring technology. The search section describes compressors and heat exchangers. Furthermore, various types of temperature, pressure, flow and electrical power meters are summarized in the theoretical part. The compressor and heat exchanger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Výtisk
  • Oponent: Jan Výtisk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava