Ondřej Neoral

Bakalářská práce

Využití LED svítidel pro osvětlování přechodů pro chodce

Use of LED Luminaires for Pedestrian Crossings illumination
Anotace:
Účelem této bakalářské práce bylo měření nevyhovující osvětlovací soustavy přechodu pro chodce a následný návrh její optimalizace s použitím LED svítidel podle normy ČSN P 35 0455, přesněji předpisu TKP 15, ve kterém je popsán postup správného návrhu přisvětlení přechodu pro chodce. V teoretické části je rozebrána problematika osvětlování přechodu, parametry ovlivňující viditelnost chodců na přechodu …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis was to measure unsatisfactory lighting system for pedestrian crossing and its subsequent optimization proposal using LED luminaires according to ČSN P 35 0455, more precisely TKP regulation 15, which describes the procedure of correct design of pedestrian crossing light. In the theoretical part, the issue of transition lighting, parameters affecting pedestrian visibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Karel Sokanský
  • Oponent: Richard Baleja

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava