Ondřej Neoral

Bachelor's thesis

Využití LED svítidel pro osvětlování přechodů pro chodce

Use of LED Luminaires for Pedestrian Crossings illumination
Abstract:
Účelem této bakalářské práce bylo měření nevyhovující osvětlovací soustavy přechodu pro chodce a následný návrh její optimalizace s použitím LED svítidel podle normy ČSN P 35 0455, přesněji předpisu TKP 15, ve kterém je popsán postup správného návrhu přisvětlení přechodu pro chodce. V teoretické části je rozebrána problematika osvětlování přechodu, parametry ovlivňující viditelnost chodců na přechodu …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis was to measure unsatisfactory lighting system for pedestrian crossing and its subsequent optimization proposal using LED luminaires according to ČSN P 35 0455, more precisely TKP regulation 15, which describes the procedure of correct design of pedestrian crossing light. In the theoretical part, the issue of transition lighting, parameters affecting pedestrian visibility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Karel Sokanský
  • Reader: Richard Baleja

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava