Bc. Nicole Cvanová

Diplomová práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u žáků na středních odborných školách

Occupational health and safety of pupils at secondary vocational schools
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku bezpečnosti i ochrany zdraví při práci včetně poţární ochrany na středních školách v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které s danou problematikou souvisejí, taktéţ platná legislativa. Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě části. V prvním úseku praktické části diplomové práce je vyuţito kvalitativní metody sběru dat, a to …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the problems of health safety and protection during the work including the protection against the fire at high schools of Czech Republic. In the theoretical part there are some basic terms which are defining this issue, we can find there also the valid legislation. Practical part of final thesis is divided into two parts. In the first part there is qualitative method of collecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta