Theses 

Protektivní faktory u dětí mladšího školního věku žijících v dětských domovech ve srovnání s dětmi mladšího školního věku pocházejících z funkčních rodin – Gabriela VOLNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Gabriela VOLNÁ

Diplomová práce

Protektivní faktory u dětí mladšího školního věku žijících v dětských domovech ve srovnání s dětmi mladšího školního věku pocházejících z funkčních rodin

Protective Factors in Children of Younger School Age Living in Children's Homes in Comparison with Children of Younger School Age from Functional Families

Anotace: Diplomová práce pojednává o rodinném prostředí, které podněcuje správný a zdravý vývoj dítěte. Pojednává o protektivních faktorech, které na dítě působí, zmiňuji zde také rizikové faktory, které na dítě celý život působí a se kterými se musí potýkat a vyrovnávat, v závěsu jsou také faktory resilience, které značí odolnost osobnosti a pomáhají dítěti překonávat působení rizikových faktorů. Zaměřuji se zde na děti z dětského domova a na děti vyrůstající v dysfunkčním rodinném prostředí a snažím se srovnat působení protektivních faktorů, rizikových faktorů a faktorů resilience na jejich osobnost. Také zde chci prostřednictvím kazuistik a kvalitativního výzkumu, který jsem v těchto dvou odlišných prostředích dělala, ukázat, proč rodinné prostředí selhalo v případě dětí z dětského domova a proč rodinné prostředí selhává v případě dětí vyrůstajících v dysfunkčním rodinném prostředí.

Abstract: This thesis discusses family environment, which encourages proper and healthy development of a child. It discusses the protective and risk factors, which are affecting the children, who have to deal with them. I also mention factors of resilience which indicates the resistance of personality and help children to overcome the effects of risk factors. I focus on the children from the orphanage and the children growing up in a dysfunctional family environment and I try to compare the effects of protective factors, risk factors and resilience factors which influence their personality. Through casuistry and qualitative research which I did in these two different environments, I want to show why these two environments for children failed.

Klíčová slova: Resilience, rodinná resilience, faktory resilience, pozitivní rozvoj resilience, riziko, protektivní faktory, rodina, rodinný systém, rodinné subsystémy, rodinné prostředí, funkční rodina, dysfunkční rodina, normalita rodiny, dítě mladšího školního věku, dítě v ústavní péči, dětský domov.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30208 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VOLNÁ, Gabriela. Protektivní faktory u dětí mladšího školního věku žijících v dětských domovech ve srovnání s dětmi mladšího školního věku pocházejících z funkčních rodin. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz