Jan Šindel

Bachelor's thesis

Ověření brzdných vlastností vybraných osobních automobilů

Evaluation of Breaking of Selected Vehicles
Abstract:
ŠINDEL, J. Ověření brzdných vlastností vybraných osobních automobilů: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 62 s. Vedoucí práce: Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bakalářská práce je zaměřená na ověření brzdných vlastností vybraných osobních automobilů. Cílem této práce, je na vybraném osobním vozidle změřit a porovnat velikost brzdné dráhy …more
Abstract:
ŠINDEL, J. Evaluation of Breaking of Selected Vehicles : Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2015, 62 pages. Thesis head: Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelor thesis is focused on verifying the braking performance of selected cars. The aim of this work is selected for a personal vehicle to measure and compare the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Michal Richtář
  • Reader: Pavel Dresler

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie