Bc. Ivo Mrkvánek

Diplomová práce

- Obraz života židovské komunity - Brněnská židovská obec její nástin v kontextu obřadních rituálů, asimilace, sionismu a postoje k Blízkovýchodní otázce

Picture of Life in the Jewish Community - the Brno Jewish community in the context of the outline of ceremonial rituals, assimilation, Zionism and attitudes to the Middle East issue
Anotace:
Diplomová práce má za úkol přiblížit brněnskou židovskou obec v historickém nástinu a počátcích jejího formování až po současnost. Předkládá širokou skladbu problematiky tohoto vývoje na našem území, jak v době meziválečného Československa, tak v poválečném časovém úseku. Práce je členěna do několika hlavních kapitol, kde se čtenář může seznámit detailně s důvody a charakteristikou vzniku brněnské …více
Abstract:
This thesis aims to bring the Brno Jewish community in the historical outline and the beginning of its formation to the present. It presents a broad mix of development issues in our country, both during the interwar Czechoslovakia and in the postwar period of time. The work is divided into several main chapters, where the reader can know in detail the reasons and characteristics of establishing the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta