Theses 

GNSS Meteorology in Support of Severe Weather Forecasting – Khrystyna Bezborodova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Khrystyna Bezborodova

Diplomová práce

GNSS Meteorology in Support of Severe Weather Forecasting

GNSS Meteorology in Support of Severe Weather Forecasting

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na prokázání použitelnosti techniky GNSS meteorologie pro krátkodobou předpověď extrémních jevů počasí spojených se srážkovou činností. Poskytuje analýzu troposférických produktů získaných zpracováním dat ze sítě 210 GNSS stanic v Bernese GNSS software technikou PPP. Byla zpracována dvouměsíční kampaň v období od 1. května do 30. června 2016, kdy došlo k povodním v západní Evropě. A to zejména v Nizozemí, Německu, Francii, Belgii, jižní části Velké Británie. Hodnoty nehydrostatické složky zpoždění signálu v zenitovém směru a horizontální troposférické gradienty odhadované z GNSS stanic v Bernese GNSS software byly porovnány s troposférickými parametry z numerického modelu počasí ERA-Interim a s oficiálními produkty verze final od IGS. Výsledky ze zpracování obou nezávislých datových souborů byly statisticky porovnány a vizuálně analyzovány pomocí vytvořených animací vývoje uvedených troposférických parametrů. Porovnání ukázuje dobrou shodu mezi troposférickými parametry odvozenými z GNSS stanic, IGS a NWM. Průměrný bias nehydrostatické složky zpoždění v zenitu mezi GNSS a NWM byl 2,6 mm, průměrná směrodatná odchylka 11 mm. Výsledky celkově ukazují, že technika GNSS meteorologie má velký potenciál pro monitorování a nowcasting některých extrémních meteorologických jevů.

Abstract: This Master thesis aims at proving the applicability of GNSS meteorology technique for severe weather forecasting. It provides the analysis of tropospheric products obtained by processing data from the network of 210 GNSS station in Bernese GNSS software with PPP technique. Dataset was collected for two months period from 1st of May to 30th of June 2016 when severe weather events occurred in Western Europe, particularly in Netherlands, Germany, France, Belgium, southern part of Great Britain and caused flooding. Zenith wet delays and horizontal tropospheric gradients estimated from GNSS stations in Bernese GNSS software were validated against tropospheric parameters from ERA-Interim NWM and official final products from IGS. The results obtained from all independent datasets were statistically compared and visually analyzed using animated time series maps. This comparison proves a good agreement between tropospheric parameters derived from dataset from GNSS stations, from IGS and NWM. Mean bias of zenith total delays estimated from GNSS and NWM at each GNSS station is 2.6 mm, mean standard deviation is 11 mm. These results reassure that GNSS meteorology technique has a good potential for severe weather event monitoring and nowcasting.

Klíčová slova: GNSS, meteorologie, troposférické zpoždění, horizontální gradient troposféry, numerický model počasí

Keywords: GNSS, meteorology, zenith total delay, horizontal gradients, numerical weather model

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Michal Kačmařík
  • Oponent: Pavel Václavovic

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:28, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz