Theses 

Podnikatelský plán na založení restaurace – Bc. Josef Kolník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Josef Kolník

Diplomová práce

Podnikatelský plán na založení restaurace

The business plan for the establishment of a restaurant

Anotace: Začátek práce se bude věnovat vysvětlování teoretických pojmů, které jsou spojené s podnikáním. Specifikujeme si jednotlivé analýzy, které nám pomohou k prozkoumání okolí podniku, abychom eliminovali a předcházeli chybám spojeným s provozem restaurace. Vysvětlíme si, jak je plánování potřebné pro každý podnik, který chce být na trhu lepší než konkurence. Praktická část práce se bude zabývat samotným sestavením podnikatelského plánu, který je potřebným nástrojem k zahájení činnosti podnikání. V této oblasti se bude řešit, jaký marketingový plán podnik zvolí a jaký bude jeho finanční plán. V závěru práce budou vymezena rizika, se kterými se podnik může při provozování setkat. Cílem práce bude vytvoření podnikatelského plánu, který má být podkladem začínajícím podnikatelům v oblasti pohostinství. Na základě plánu by mělo být rozhodnuto, zda je možné podnik založit a úspěšně ho provozovat.

Abstract: The beginning of the thesis will be an explanation of theoretical concepts related to business. We specify individual analyzes to help us explore the business environment to eliminate and prevent mistakes associated with restaurant operations. We wll explain how planning is needed for any business that wants to be better than the competition. The practical part of the thesis deals with the preparation of a business plan which is a necessary tool for starting a business. This area will be addressed to what marketing plan the company chooses and what its financial plan will be. At the end of the thesis the risks that the company may encounter during the operation will be defined. The aim of the thesis will be the creation of a business plan, which should be the basis for starting entrepreneurs in the gastronomy area. Based on the business plan it should be decided whether it is possible to set up an enterprise and successfully operate it.

Klíčová slova: podnikatelský plán, marketingový plán, finanční plán, obchodní plán, Mělnický lokál, restaurace, společnost, podnik, podnikatel, provoz, restaurační zařízení. business plan, marketing plan, financial plan, business plan, Melnik´s local restaurant, restaurant, company, entrepreneur, businessman, operation, restaurant facilities.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:46, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz