Ing. Otto Pospíšil

Diplomová práce

Využití technických a kvalitativních standardů dopravy při řešení dopravní obsluhy území

Usage of technical and qualitative standards as a base for creating traffic conception
Anotace:
Tato práce připomíná důležitost standardů v dopravě, protože jsou zárukou kvality v dopravě. Za pomoci využití těchto standardů je navržen koncept dopravní obslužnosti vybraného území, kterým je část Plzeňského kraje nazvaná Radnicko. Před samotným návrhem je také třeba výše zmíněnou oblast analyzovat. Na závěr práce je navržen způsob, jakým lze provozní koncept dopravy hodnotit.
Abstract:
This project reminds importance of traffic standards, because it is guarantee of quality. These standards are used for create a traffic conception in a chosen part of Plzen region ? this part is called Radnicko. Before creating is important make an analysis of surveyed region. In the end of this project are designed methods for evaluation of concept.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Edvard Březina, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšil, Otto. Využití technických a kvalitativních standardů dopravy při řešení dopravní obsluhy území. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera