Tomáš Hlaváč

Bakalářská práce

Návrh liniové stavby vedení nízkého napětí

Design of a line construction of a low voltage line
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procesem návrhu a povolování liniové stavby podzemního kabelového vedení nízkého napětí nn 0,4 kV neboli rozšířením distribuční soustavy, určeném pro potřeby napojení nových odběrných míst / nových odběratelů. Cílem práce je popsat a objasnit jednotlivé kroky při tvorbě projektové dokumentace od obdržení stručného zadání, přes tvorbu dokumentace pro povolovací řízení, až …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the process of designing and permitting the line construction of underground low-voltage cable lines LV 0.4 kV, or extension of the distribution system, designed for the needs of connecting new supply points / new customers. The aim of the thesis is to describe and clarify the individual steps in the creation of project documentation from the receipt of a brief assignment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Mlčák
  • Oponent: Václav Kolář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava