Theses 

Finance příspěvkové organizace – Mgr. Eva Cupáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eva Cupáková

Bakalářská práce

Finance příspěvkové organizace

Finances of a Semi-budgetary Organization

Anotace: Moje bakalářská práce se zabývá primárním vzděláváním. Mou snahou bylo analyzovat jeho financování a to s ohledem na legislativní vývoj v dané oblasti od počátků reforem veřejné správy, tedy od roku 2003. Ve své práci se však primárně zabývám současným financováním a pokouším se nastínit jeho další vývoj. V páté části se zaměřuji na konkrétní příspěvkovou organizaci, na jejímž příkladu chci poukázat na vývoj financování, vývoj počtu dětí a dopad na ekonomickou stránku dané organizace. Zabývám se postavením této organizace ve světle práv vůči zřizovateli a práv zřizovatele vůči příspěvkové organizaci. Výsledkem mé analýzy je poukázání na "omezování" právní subjektivity příspěvkových organizací všeobecně.

Abstract: The submitted bachelor´s thesis is focused on analysis of funding of Semi – budgetary Organizations in Czech republic. One of the efforts is to notice the financing system regard to its legislative development from the beginning of the reform of public administration in 2003. But the aim of the thesis is to analyze the contemporary financing of the elementary education organizations and also I try to estimate its future evolution. The fifth part of the thesis concentrates on financial management in the concrete Semi-budgetary Organization, catching the individual cashflows which direct into this organization. There is also refering on development of numbers of children which influences economical situation of the organization. At the end I am concerned with legal position of the organization towards its founder and contrarily, and I focus on restraint of legal subjectivity of Semi-budgetary Organizations in general.

Klíčová slova: Příspěvková organizace, Semi-budgetary Organization, Zřizovatel, Founder, Územně samosprávný celek, Territorial self-governing unit, Právní subjektivita, Legal subjectivity, Financování příspěvkové organizace, Funding of Semi-budgetary Organization, Fondy příspěvkové organizace, Funds of Semi-budgetary Organization, Majetek příspěvkové organizace, Property of Semi-budgetary Organization, Základní škola, Primary school, Reforma financování regionálního školství, Reform of regional education system funding, Reforma veřejné správy, Reform of public administration, Dotace, Grants

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz