Theses 

Zhodnocení přínosu grantového projektu "Se zkušenostmi na trh práce" – Bc. Adéla Volrábová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Volrábová

Master's thesis

Zhodnocení přínosu grantového projektu "Se zkušenostmi na trh práce"

Evaluation of the benefits of the grant project "With experiences to the labour market"

Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu grantového projektu „Se zkušenostmi na trh práce“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem práce je najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „V čem byl grantový projekt s názvem „Se zkušenostmi na trh práce“ přínosný pro jeho účastníky s ohledem na jejich uplatnitelnost na trhu práce?“ V teoretické části jsou popsány faktory ovlivňující uplatnitelnost cílové skupiny projektu na trhu práce, tedy nezaměstnaných osob starších padesáti let. Dále je věnována pozornost jejich postavení na trhu práce a závěr teoretické části tvoří koncept hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a Evropského sociálního fondu. V metodologické části jsou popsány metody a strategie, které byly při výzkumu využity. Empirická část se zabývá nejdříve hodnocením přímého dopadu na zaměstnanost účastníků projektu a poté na hodnocení nepřímých dopadů na uplatnitelnost účastníků na základě faktorů uvedených v teoretické části.

Abstract: This diploma thesis deals with the evaluation of the impact of the grant project "With experience to the labour market" co-financed by the European Social Fund and the state budget. The main objective is to answer the main research question: "How was the grant project called "With experience to the labour market" beneficial to the participants with regard to their chances in the labour market?" In the theoretical part factors affecting employability of the project target group in the labour market, i.e. unemployed people over the age of fifty were described. Attention is paid to their position in the labour market and the conclusion of the theoretical part forms the concept of evaluation of active employment policy and the European Social Fund. The methodology part describes the methods and strategies that have been used in research. The beginning of the empirical part deals with the evaluation of direct impact on employment of the project participants and then the evaluation of indirect impact on the employability of participants based on the factors mentioned in the theoretical part.

Keywords: zaměstnání, projekt, pracovní trh, nezaměstnanost, motivace, lidský kapitál, sociální kapitál, uplatnitelnost, evaluace Employment, Project, Labour market, Unemployment, Motivation, Human capital, Social capital, Applicability, Evaluation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 01:30, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz