Tomáš Krupa

Diplomová práce

Optimalizace oběhů vozidel MHD

Scheduling Vehicles in Urban Mass Transport Optimization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací oběhů autobusů v rámci dílčí sítě autobusových linek Dopravního podniku Ostrava. Úvodní části diplomové práce jsou věnovány popisu řešené dílčí sítě a charakteristice jednotlivých autobusových linek. Stěžejní části diplomové práce tvoří kapitoly, ve kterých jsou matematické modely pro optimalizaci navrženy a následně i implementovány. V závěrečných kapitolách …více
Abstract:
This thesis deals with the optimization runs buses within the sub-network of bus lines DPO, a.s. The introductory section of the thesis are devoted to descriptions of the solutions sub-networks and the characteristics of individual bus lines. The central part of the thesis consists of chapters in which mathematical models are designed to optimize and subsequently implemented. The final chapters are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Emilie Krausová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie