Theses 

Pracovní právo v ČR a v zemích EU – Bc. Kamila Mořkovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kamila Mořkovská

Bakalářská práce

Pracovní právo v ČR a v zemích EU

Labor law in the Czech Republic and EU countries

Anotace: Tato závěrečná práce zpracovává problematiku pracovního práva. S pomocí průřezu postupných změn úprav pracovněprávních vztahů, tj. od starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb., přes zákon č. 262/2006 Sb., který počal platit 1. 1. 2007, až po konečnou Novelizaci zákoníku práce, s platností k 1. 1. 2012, posouvající velmi významně celkové pojetí hlavních pracovních vztahů a jejich aplikovatelnost. Prolíná se jeho historickými počátky až k aktuálnosti dnešních dnů. V této fázi tak vyvstává otázka, zda aktuální úprava zákoníku práce posouvá zákony blíže, ke snadnějšímu uchopení ze strany hlavních aktérů, kterými jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé. Zda řeší vývojové tendence, které ovlivňují prostor pracovního trhu a dávají lepší zpětnou vazbu při realizaci pracovněprávních vztahů. Pro toto posouzení použiji komparaci základních stávajících změn, které přišly s poslední Novelizací, v jednotlivých částech zákonů. K pochopení úlohy a stěžejní funkce pracovního práva projdu analogicky veškeré náležitosti, které postupně utvářely pracovní právo do dnešní podoby. Od historického vývoje, který vždy kopíroval politický a ekonomický vývoj společnosti, přes základní porovnání pracovního práva s ostatními formami našeho právního systému. V další části této práce se pokusím porovnat naše české pracovní právo z evropského úhlu pohledu. Pro konkrétní porovnání jsem následně zvolila Slovenskou republiku, která s námi dlouhodobě sdílela společnou nedávnou historii, je naším sousedem a zároveň je členem Evropské unie. Zde porovnáním posoudím úroveň jednotlivých úprav a pojmenuji rozdíly. V této práci jsem pracovala s metodami komparace, analýzy a v aplikační části jsem využila metodu řízeného rozhovoru. V závěru práce se pokouším shrnout postavení a úlohu současného pracovního práva.

Abstract: This thesis covers the topic of the labour law, which blends its historical beginnings with its most recent changes, and it does so by showing the overview of the gradual changes of the law, i.e. the old Labour Code nr. 65/1965, through the labour bill nr. 262/2006, which came into force from 1.1.2007, to the final novelization of the Labour Code, which has been in force since 1.1.2012 while pushing the general approach to labour relations and their applicability very significantly. The question arises during this phase: does the current version of the Labour code take the law closer to the key players, in this case employees and employers. If it concerns the development tendencies, which influence the labour market space and give better feedback while executing labour relationships. To judge this I will use the comparison of the current basic changes, which came with the latest novelization, in the particular parts of the law. To understand the role and main functions of the labour law I will go through all the features, which have been creating the labour law into what it is today. From the historical development, this always closely followed the political and economic development of the society, through the basic comparison of the labour law with other forms of our law system. In the next part of this thesis I will try to compare our Czech labour law from the European point of view. I subsequently chose Slovakia for the detailed comparison, because it has shared its history with the Czech Republic for a long time, it´s our neighbouring country and also the member of the EU. I will compare the level of the particular laws and I will name the differences. I have worked with methods of comparison, analysis in this part of the thesis and I have used the direct interview method. In conclusion, I am trying to summarize the position and the role of the current labour law

Klíčová slova: Pracovní právo, principy pracovního práva, historický vývoj pracovního práva, funkce pracovního práva, komunitární právo, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovněprávní vztah, význam pracovního práva, vývojové tendence pracovního práva, novelizace, úroveň kodifikace pracovního práva. Labour law, labour law principles, historical development of labour law, labour law function, importance of labour law, communitarian law, employee, employer, work relationship, labour-law relation, value of meaning, sense, importance labour law, labour law development tendencies, novelization, labour law codification level.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 03:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz