Jan Štorkán

Bakalářská práce

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.

ADR, Transport of Hazardous Materials through the City of Ostrava a Traffic Accident with a Hazardous Substance.
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je naplňování ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věci. Dohoda ADR byla uzavřena v roce 1957 v Ženevě pod patronací UNECE (Mezinárodní unie silniční dopravy), ČSSR k ní přistoupilo v roce 1987. Při vypracování bakalářské práce jsem se dále zaměřil na problematiku silniční přepravy nebezpečných látek nákladními automobily a kamiony přes město Ostrava …více
Abstract:
The topic of my thesis is the implementation of ADR (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods). ADR agreement was signed in 1957 in Geneva under the auspices of the UNECE (International Road Transport Union), Czechoslovakia acceded to in 1987. In developing the thesis, I also focused on the issue of road transport of dangerous goods by lorries and trucks through the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Miroslav Dofek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava