Lukáš Ševčík

Disertační práce

Adaptívne rezervácie sieťových zdrojov podľa klasifikácie typu video scény

Adaptive reservations of network sources by according to video classification scenes
Anotace:
Vyhodnotenie video kvality vyžaduje kombinovaný prístup, ktorý zahŕňa objektívne metriky, subjektívne testovanie a monitorovanie siete. Spoľahlivo vykonané subjektívne testy na hodnotenie video kvality sú mimoriadne spoľahlivé, opakovateľné. Subjektívne testy využívajú sety krátkych videosekvencií (podľa normy 10 sekúnd) pre vyhodnotenie názoru ľudí na kvalitu videa ovplyvneného rôznym spracovaním …více
Abstract:
Video quality assessment requires a combined approach that includes objective metrics, subjective testing, and monitoring of the network. Carefully conducted video quality subjective tests are extremely reliable and repeatable. A subjective video quality tests use a small set of short video sequences (10 sec. according to standard) to measure people’s opinions of the quality of different video processing …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Petr Koudelka, Jiří Vodrážka, Ivan Baroňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie