Branislav Holý

Bakalářská práce

Navrh a implementace hry pro mobilní telefon

Design and Development of a Mobile Phone Game
Anotace:
Tato bakalářská práce ukazuje návrh a implementaci obecného herního jádra naprogramovaného v jazyce Java pro hru typu ,,shoot'em'up'' na platformě Android OS. Dále ukazuje použití tohoto herního jádra při implementaci jednoduché hry s pseudo 3D grafikou. Výsledné herní jádro i hra bude spustitelná na mobilním telefonu s operačním systémem Android s minimální verzí 2.2. Součástí této práce je také editor …více
Abstract:
This bachelor thesis shows design and implementation of a universal game engine programmed in Java language for ,,shoot'em'up'' game on Android OS platform. It also shows using of the game engine in implementation of basic game with 3D pseudo-graphics. The final game engine and the game will be executeable in a mobile phone with Android operating system with minimal version 2.2. A part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika