Theses 

Školní zralost a připravenost dětí s poruchami binokulárního vidění – Denisa JUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Denisa JUSKOVÁ

Bakalářská práce

Školní zralost a připravenost dětí s poruchami binokulárního vidění

School maturity and readiness of children with binocular vision disorders

Anotace: Cíl práce spočívá v analýze školní zralosti a připravenosti dětí s poruchami binokulárního vidění. Dílčím cílem je na odpovídající teoretické bázi a kvalitativních datech zpracovat individuální plány rozvoje šetřených dětí. Pro naplnění uvedených cílů byla využita kvalitativní strategie v designu případové studie. Pro sběr dat bylo využito pozorování, rozhovor a analýza dokumentů. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje pojmu dítě se zrakovým postižením a nejčastěji užívaným klasifikacím zrakového postižení. Ve druhé kapitole je vymezen pojem binokulární vidění a popsán vývoj zrakové percepce, který zahrnuje i vývoj binokulárního vidění. Třetí kapitola se již zaměřuje na poruchy binokulárního vidění - konkrétně na jejich vymezení, klasifikaci, možnosti reedukace a na závěr na jejich důsledky. Poslední kapitola teoretické části se zabývá školní zralostí a připraveností - v rámci této kapitoly je pozornost věnována předškolnímu vzdělávání, dále vymezení pojmů školní zralost a připravenost, podrobnému popisu jednotlivých složek školní zralosti a na závěr se tato kapitola dotýká i diagnostiky školní zralosti. Praktická část práce zahrnuje tři kapitoly. První kapitola se věnuje metodologii výzkumu. Ve druhé kapitole jsou analyzovány výsledky výzkumu - pozornost je věnována základním osobním anamnestickým datům, podrobné analýze školní zralosti a v souvislosti s rozvojem dílčích oblastí školní zralosti je v této kapitole zahrnuta i spolupráce rodiny s předškolním zařízením. V poslední kapitole praktické části jsou zpracovány individuální plány rozvoje šetřených dětí. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že nelze jednoznačně určit konkrétní úroveň školní zralosti a připravenosti dětí s poruchami binokulárního vidění, jelikož každé dítě je jedinečné, a proto má své určité možnosti i limity. Prostřednictvím podrobné analýzy bylo tedy zjištěno, že úroveň školní zralosti a připravenosti těchto dětí je velice individuální záležitostí, která se odvíjí od celé řady faktorů, jako je například charakter zrakového postižení a jeho dopady na dílčí oblasti školní zralosti, dále dodržování léčebného plánu, případný odklad povinné školní docházky a v neposlední řadě také spolupráce rodiny s předškolním zařízením.

Abstract: The purpose of the bachelor's thesis is to analyze the school maturity and school readiness of children with binocular vision disorders. The partial aim is to draw up individual plans for the development of the children involved in the research. In order to fulfill the aims mentioned, a method of qualitative research strategy - case study was used. Observation, interview and document analysis were used to gather the data. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter deals with the concept of a visually impaired child and the most commonly used classifications of visual impairment. In the second chapter, besides the definition of the term binocular vision, the development of visual perception is described, which includes the development of binocular vision. The third chapter looks into the binocular vision disorders - specifically their definition, classification, possibilities of re-education and finally on their consequences. The last chapter of the theoretical part deals with school maturity and school readiness - particular attention is paid to preschool education, definition of terms school maturity and school readiness, detailed description of individual components of school maturity and in conclusion it also touches on the diagnostics of school maturity. The practical part is divided into three chapters. The first chapter refers to the research methodology. In the second chapter results of the research are analyzed - especially personal anamnestic data, detailed analysis of school maturity and in connection with the development of particular parts of school maturity, the cooperation of the family with pre-school facilities is included. There are drawn up individual plans of development of the children involved in the research in the last chapter of the practical part. Based on the research it was established that it is not possible to determine specific level of school maturity a school readiness of the children with binocular vision disorders, since every child is unique, with his / her own options and limits, which means that the level of school maturity and school readiness of these children is a very individual matter that depends on number of factors, such as type of visual impairment and its impact on particular parts of school maturity, adherence to treatment plan, potential postponement of school attendance and, last but not least, cooperation between the family and the pre-school facility.

Klíčová slova: Zrakové postižení, poruchy binokulárního vidění, amblyopie, strabismus, předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58170 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JUSKOVÁ, Denisa. Školní zralost a připravenost dětí s poruchami binokulárního vidění. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:52, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz