Bc. Tajana Trembová

Bakalářská práce

Edukácia klienta v dentálnej hygiene

Education of client in dental hygiene
Abstract:
Bachelor thesis maps the habits and knowledge concerning dental hygiene in clients before and after completing hygiene briefings. Detects client satisfaction with the realization of dental hygiene and examines the effectiveness of education conducted. The work is based on the evaluation of the questionnaires and measurements of the level of oral hygiene for each client. The analysis of the obtained …více
Abstract:
Bakalárska práca mapuje návyky a vedomosti týkajúce sa dentálnej hygieny u klientov pred a po absolvovaní hygienických inštruktáží. Zisťuje spokojnosť klientov s realizovaním dentálnej hygieny a preveruje efektivitu uskutočnenej edukácie. Práca vychádza z vyhodnotenia dotazníkov a merania úrovne ústnej hygieny u každého klienta. Analýza získaných údajov poskytuje informácie o zmenách v návykoch, o …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra